1. Úvod
  2. Centrum a Dona
Katalogy módy

Mezi katalogy , které nabízely výhradně oblečení a textil, byli katalogy Centrum - obchodního domu Textil Brno a Dona - zásilkový obchodní dům Prostějov.

Centrum - zásilkový obchodní dům - Textil Brno 1970

Obsahem katalogu je zejména pánská a dámská móda a textil. U mnoha oblečení je uveden výrobce.

Samotný podnik má vazbu zřejmě s funcionalistickou budovou OD Centrum.

Obsahuje 20 stran a 16 stran dodatku, chybí zpracovat varianty produktů.

Objednávkový lístek a dopis pro zákazníka:

Celý katalog

Pokyny pro reklamaci neúplné nebo poškozené zásilky:

Reklamaci můžeme uznat, jen když předložíte účtenku a Vaši objednávku, kterou současně vracíme.

Jestliže po rozbalení zjistíte, že některé zboží uvedené na účtence chybí nebo je poškozené, reklamujte závadu u dodávající pošty nejpozději do 48 hodin po dodání zásilky a požadujte sepsání nálezu. Reklamovanou zásilku vraťte v původním obalu včetně všech průvodních dokladů s jedním vyhotovením nálezu od pošty. K vrácení použijte tohoto štítku.

Na dodané zboží poskytujeme záruku 6 měsíců ode dne doručení, pokud u některého výrobku není na záručním listě stanovena lhůta delší, Reklamace vyřizujeme podle občanského zákoníku a výnosu MVO č. 10/64. V případě oprávněné reklamace Vám zboží vyměníme, případně vrátíme kupní cenu. Zároveň Vám uhradíme náklady s reklamací vzniklé.

Reklamujte pokud možno obratem pošty!

Stejným způsobem reklamujte, jestliže Vám bylo zasláno jiné zboží, než jste objednal (jiná velikost nebo provedení) a které Vám nevyhovuje. V tomto případě však- vyměňujeme pouze zboží nepoužité!

DONA - Zásilková obchodní dům Prostějov

Zásilková obchodní dům DONA Prostějov patřil mezi první podniky, které byli pověřeni nabízet zásilkový obchod. První katalog byl vydán včetně spotřebního zboží, ale z důvodů kapacit se v dalších zaměřil pouze na textil. Prostějovský textilní fenomén vyrostl na Oděvní továrně Jana Nehery a fungoval do roku 1995. Řadu let se vedou spory, zda budovu prohlásit kulturní památkou nebo zbourat.

V nabídce najdete pánský i dámský modní textil a bytové doplňky (záclony, ložní prádlo, ubrusy, ručníky, vlna na pletení).

Nabídkové karty - 35 lístků v obálce bez data

č.9 Podzim zima 1969-70 - 60 stranč.10 Jaro léto 1970 - 54 stran

Tabulky velikostí z roku 1969:

Podrobnější informace najdete v ročence k 20 let podniku.

20 let prvního zásilkového obchodního domu v ČSSR

Dona dodává – na dobírku až domu

DONA nabízí:

pletené vrchní ošacení pro celou rodinu

pletené a šité prádlo pro celou rodinu

konfekci

metráž, záclony, dekorační tkaniny

ložní šité zboží

kusové výrobky

punčochové zboží

Úvodem

Zásilkový obchodní dům v Prostějově byl zřízen výnosem ministra vnitřního obchodu ke dni 1. dubna 1964 s působností pro celé území státu, jako první experimentální zásilkový obchod v Československu. Měl ověřit zájem zákazníků o tuto novou progresivní formu prodeje a také provozně technické předpoklady zásilkové činnosti. Vlastni prodej zahájil až po dokončení stavebních adaptací základní budovy v záři 1965.

V prvních sezónách nabízel původně široký sortiment zboží, pro který nedostačovaly sklady a manipulační prostory. Postupné bylo vyčleněno průmyslové zboží a částečně předáno do později vzniklého zásilkového obchodu Magnet Pardubice. Nabídka našeho zásilkového obchodního domu se ustálila na nejžádanějších skupinách textilních výrobků a oděvů — základ tvoří pletené svrchní ošacení, prádlo, vybrané druhy oděvů, módní doplňky, kusový textil, záclony a pletená metráž.

Zboží nakupované z různých výrobních podniků je nabízeno zákazníkům v barevných katalozích s fotografiemi a podrobným popisem jednotlivých druhů. Každá položka je označena cenou a objednacím číslem. Katalogy v rozsahu 64 stran vydává ZOD DONA dvakrát ročně a to od března pro sezónu jaro—léto a od září pro sezónu podzim—zima. Nabídka je v průběhu roku doplňována barevnými a černobílými prospekty, inzerci v časopisech i denním tisku, metráž nabízíme vzorkovnicemi zasílanými zájemcům na vyžádání zdarma. Katalogy vydáváme v průměrném nákladu 155 tisíc výtisků a odesíláme postupně po 2000 denně na dobírku těm zákazníkům, kteří od nás v předcházející sezóně obdrželi zásilku zboží.

Za dobu své činnosti získal zásilkový obchodní dům DONA široký okruh stálých zákazníků ve všech krajích a okresech celého Československa. Přes trvalý růst obchodní sítě ve městech, sídlištích i na venkově je řada míst a obcí bez specializovaných prodejen textilu a oděvů. Je také mnoho zákazníků, kteří nemohou z různých důvodů dojíždět za nákupem do střediskových obcí a měst, nebo kteří se raději před nákupem poradí s rodinnými příslušníky a v klidu si svůj nákup rozmyslí. Právě těmto spotřebitelům je zásilkový prodej určen.

Přestože se maloobchodní obrat podniku stále zvyšuje a v roce 1983 dosáhl téměř 205 miliónů Kčs proti necelým 84 miliónům v roce 1966, nestačíme plně uspokojit trvale rostoucí zájem zákazníků, zejména v zásilkové službě. Prodej na zásilku se na celkovém obratu podniku podílí 70%, zbývajících 30% je realizováno v 18 podnikových prodejnách rozmístěných v jihomoravském a severomoravském kraji.

Karel Frimmel, ředitel podniku

ZOD DONA získal za léta 1979 a 1982 Putovní rudou standartu generálního ředitele a Oborového výboru ROH za prvenství v mezipodniková soutěži OD PRIOR. Podnik si neméně dobře vede ve zlepšovatelském a vynálezeckém hnutí, kde v celotrustové soutěži získal v letech 1978.1980 a 1982 1. místo.

Výsledky dosavadní činnosti

Podnik zahájil svoji vlastní obchodní činnost na podzim roku 1965, po dokončení stavebních adaptací hlavní budovy a instalaci vnitřního zařízení. Tím se do maloobchodního obratu prvního roku promítla jen část sezóny. Prvním uceleným rokem byl pro podnik i zásilkovou činnost rok 1966, kdy bylo odesláno 282 tisíc zásilek a dosaženo obratu necelých 84 miliónů Kčs.

V dalších létech se prodej trvale a pravidelné zvyšoval jak v zásilkové činnosti, tak i v přímém prodeji na podnikových prodejnách, jejichž síť se postupné rozšiřovala až na současný stav 18 prodejen v jihomoravském a severomoravském kraji.

V roce 1969 dosáhl celkový počet odeslaných zásilek první milión, v roce 1975 byl obsloužen třímiliontý zákazník a dokonce roku 1983 bylo po celé ČSSR rozesláno již téměř 6,2 miliónu balíčků. Další vývoj činnosti zásilkového obchodního domu DONA bude zaměřen nejen na postupné zvyšování prodeje zboží, ale zejména na lepší uspokojováni spotřebitelské poptávky, na zlepšení vyřizováni písemných objednávek zákazníků. Tento vývoj a výhled je závislý především na dalším zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů, to znamená na dodržování termínů i sortimentní náplně hospodářských smluv uzavíraných s výrobními podniky — našimi dodavateli. Pro plynulé plnění plánovaných úkolů je vypracován Komplexní program rozvoje řízení podniku DONA pro 7. pětiletku, dále Soubor opatření ke zdokonaleni soustavy plánovitého řízení národního hospodářství na podmínky ZOD DONA a Zásady vnitropodnikového chozrasčotu. Postupná důsledná realizace těchto dokumentů vytváří podmínky pro zkvalitnění našich služeb zákazníků.

Dobré hospodářské výsledky podniku jsou již řadu let dosahovány trvalou péči vedeni podniku, stranické, odborové i mládežnické organizace o rozvoj socialistické soutěže. Do celopodnikové soutěže je zapojeno přes 96% všech zaměstnanců. Jejich individuální a kolektivní závazky jsou podkladem celopodnikových ročních socialistických závazků, které se pravidelně vyhodnocují na čtvrtletních členských schůzích. Hodnotí se pravidelně i nejlepší pracovníci podniku, kteří se významné o dobré výsledky zasloužili. Socialistická soutěž se opírá rovněž o iniciativu 23 kolektivů BSP, z nichž 10 kolektivů o titul soutěži, 5 kolektivů získalo bronzové odznaky a 8 kolektivů je nositeli stříbrných odznaků. V brigádách socialistické práce je zapojeno celkem 194 pracovníků, to je 58,8 % z celkového průměrného počtu.

Za vynikající pracovní výsledky obdrželi již 4 pracovníci podniku vyznamenání ministerstva obchodu ČSR a celá řada dalších byla oceněna odznaky Vzorný pracovník a Zasloužilý pracovník trustu PRIOR OD i podniku DONA.

Podnik DONA ZOD byl za vynikající výsledky oceněn v roce 1976 čestným uznáním ÚV KSČ, vlády ČSSR a ŮRO, v letech 1978 a 1979 Čestným uznáním vlády ČSSR a ÚRO za vynikající výsledky v soutěži o vysokou efektivnost a kvalitu veškeré práce. Za léta 1979 a 1982 obdržel podnik Putovní rudou standartu generálního ředitele a Oborového výboru ROH za prvenství získané v trustové mezipodnikové soutěži obchodních domů. Podnik obdržel několikrát rovněž čestné uznáni generálního ředitele za trvale dobré výsledky v hospodářsko politické oblasti.

Neméně dobře si vede ZOD DONA ve zlepšovatelském a vynálezeckém hnutí, kde v celotrustové soutěži v letech 1978, 1980 a 1982 získal 1. místo. Za rok 1982 obdržel diplom ministerstva obchodu ČSR za vítězství v soutěži o nejlepší organizaci státního obchodu ve vynálezeckém a zlepšovatelském hnutí.

Co se děje s objednávkou zákazníka?

1 Do poštovní podatelny přichází v sezóně kromě došlé pošty až 4 tisíce písemných objednávek denně

2 Pásová vychystávání zásilek podle písemných objednávek zákazníku

3 V roce 1983 bylo odesláno z těchto provozů 419.795 zásilek zákazníkům v celé republice

4 Pracovnice výstupní kontroly přezkoušejí správnost cen zboží, vystaví účtenku a průvodní doklady

5 Balírna denně připraví až 2400 balíčků, úhledně zabalených a převázaných na automatických vázacích strojích

V písemných objednávkách, které denně dostáváme od našich zákazníků, se zrcadlí zájem o jednotlivé druhy a skupiny zboží nabízené v katalogu, nabídkách, inzerátech. Podle počtu a obsahu objednávek si dodatečně ověřujeme, zda byl správně proveden průzkum spotřebitelské poptávky, jak dobře nebo nedostatečně byl zajištěn nákup zboží u výrobních podniků. V sezóně po vydání nabídkových katalogů nám denně pošta předává 3 až 4 tisíce písemných objednávek, při mimořádném zájmu o určité druhy zboží je to až 6 tisíc. Mimo sezónu se denní průměr pohybuje kolem 2 tisíc objednávek.

Všechny objednávky se soustřeďují v poštovním oddělení, kde je pracovnice roztřídí, označí datem příjmu, vyřadí ty, které nemají uvedenou zpětnou adresu. Roztříděné objednávky předávají pracovnicím vstupní kontroly zásilkového provozu. Ty je znovu prověřují, zda mají potřebné údaje apod. Po prověření je již obdrží dispečerka, vkládá je postupné do košů na běžící pás. Pracovnice kompletace, rozdělené do skupin podle jednotlivých sortimentů zboží, vkládají objednané druhy do košů, na objednávky vyznačují cenu a v případě, že požadované zboží není skladem, označí příslušný řádek písmenem „0", což znamená, že zboží není přechodně skladem — objednejte později, nebo písmenem „N" — zboží je vyprodáno, případně nebude výrobním podnikem dodáno. U některých vybraných druhů vedeme objednávku v evidenci a vyřídíme ji dodatečně po dodání z výroby — značíme „E". Takto projde objednávka po pásu celým zásilkovým provozem ve dvou patrech základní budovy. Na konci její cesty pracovnice výstupní kontroly překontrolují správnost cen podle vychystaného zboží, vystaví účtenku a napíší průvodní doklady k zásilce. V případě, že objednávka je vyřízena jen částečně a lze předpokládat další dodávky požadovaného zboží, ponecháme si objednávku, vrátíme ji zpět ke vstupní kontrole a po dvou týdnech ji znovu prověřujeme a pouštíme na běžící pás. O tom informujeme zákazníka lístkem vloženým do balíčku. Pokud se nám nepodaří vyřídit objednávku zákazníkovi v plném rozsahu, nabízíme často náhradní podobný druh zboží, který zašleme na ukázku. Zákazník má možnost si zboží ponechat, pokud mu vyhovuje, nebo je vrátit na naše náklady zpět.

V případech, kdy nemůžeme objednávku vyřídit pro mimořádný zájem soustředěný na určité nedostatkové položky, pro nedodání zboží z výroby nebo jiné vážné důvody, uvědomíme zákazníka omluvným lístkem.

Ročně odesíláme zákazníkům přes 400 tisíc balíčků, v sezóně až 2400 denně. Zboží expedujeme na dobírku poštou v úhledných balíčcích převázaných a plombovaných na automatických vázacích strojích. Zásilky přejímají pracovníci pošty u samostatné poštovní přepážky umístěné přímo v objektu zásilkového obchodního domu návazně na místnost balírny.

Do košů na běžící pás připravuje zboží podle došlých objednávek kolektiv BSP vedený s. Marii Hlaviznovou z oddělení svrchního pleteného ošacení

Vývoj hlavních ukazatelů od vzniku podniku DONA ZOD PROSTĚJOV

UkazatelMaloobchodní obrat celkemz toho: na zásilkuz toho: službyna prodejnáchPočet odeslaných katalogůPočet odeslaných zásilekPracovníci (prům. přep. stav)Produktivita práceNákup včetné služebPrůměrný výdělek
196523 26820 7836492 48572 87978 77410023255 5331 191
196683 66169 9712 19613 690151 432282 1072363541144171 272
1967118 11290 7082 39927 404163 795302 740258458151 9851 411
1968133 44394 0782 54639 367179 510332 807285468155 8501 484
1969142 28898 6452 44643 643134 895314 993285499157 6631 694
1970150 603102 3752 71648 228242 290327 650286526170 2051 729
1971146 51194 9632 44951 548256 150317 913291503166 1181 751
197215039196 9302 46553 461274550320 526294511170 3221 756
1973158 096100 3002 42557 796276 780320 713297532183 7741 794
1974167176106 3192 48060 857282 250328034306546184 8001 831
1975157 793101 2212 42456 572330 950320 688307513184 5411894
19761721661109002 66761 266320 794354 233308558194 6121 938
1977178 8161149032 92961 913303 084391 573312566197 8752 014
1978182 327119 8452 96862 482298 753391 862318573201 0242 073
1979191 735123 4613 51868 274315 652376 909326588210 4122 097
1980192 655128 4674 99164149303 600382 9773265902055002178
1981198019137 255549960764319 796415 782326607205 7102 263
1982197 997137 2035 67060 794305 005434 884330600228 5552 277
1983204 877142 3235 65662 554313237419 795330621226 7822 308

Zásilkový prodej — progresivní forma socialistického obchodu

 

Katalogy, mimořádné nabídky, vzorkovnice metráže, inzerce

1 Tvorba katalogu je velmi náročná. Vzorky fotografujeme ve vlastním fotoateliéru a všechny podklady předáváme k tisku grafickým závodům SVOBODA v Praze

2 Dvacet let činnosti ZOD DONA to znamená 38 katalogů módního odívání a velké množství ostatních nabídek a inzercí

3 Další formou nabídky jsou zdarma zasílané vzorkovnice metráže. Ročné posíláme až 66 tisíc souborů vzorků, podle kterých si zákazník vybírá nejvhodnější druh.

4 Objednávky metráže podle zaslaných vzorkovnic jsou vyřizovány v oddělení metrového textilu

Hlavním nabídkovým prostředkem zásilkového obchodního domu DONA je barevný katalog módního odívání, podle něhož si zákazníci zboží vybírají a objednávají na přiložených tiskopisech objednávky. Katalog v rozsahu 64stran vydává podnik pro své zákazníky dvakrát ročně, a to vždy v březnu pro sezónu jaro — léto a v září pro sezónu podzim — zima v průměrném nákladu 155 000 výtisků. Jsou určeny pro venkovskou část obyvatelstva, tj. do oblastí, kde není rozvinuta specializovaná síť státního nebo družstevního obchodu.

Výkladní skříně i prodavače zde nahrazuje barevné vyobrazení nabízeného zboží — dámských, pánských i dětských pulovrů, vest, oděvů, pleteného a šitého prádla, punčochového zboží a dalších skupin textilního zboží. Výběr zboží může zákazník provést uváženě, v klidu a pohodlí, za účasti všech příslušníků rodiny, což není v současné době možné ve většině běžných prodejen. Příprava a vlastní tisk katalogů je velmi náročná práce, trvá téměř 6 měsíců. Podle vzorků nabízeného zboží zhotovujeme diapozitivy ve vlastním fotoateliéru, které postupně předáváme k dalšímu zpracování tiskárně Svoboda Praha. Pokud dojde v průběhu tisku katalogu ke změnám (cen, dodacích termínů, velikosti), uvádíme tyto změny ve zvláštní příloze nazvané UPOZORNĚNÍ, které se přikládá ke každému katalogu. Tohoto UPOZORNĚNÍ dále využíváme i k nabídce zboží, které se nám podařilo zajistit dodatečně po uzávěrce katalogu.

Katalogy rozesíláme našim zákazníkům postupně po celou dobu jejich platnosti — tj. 6 měsíců. Jsou rozesílány poštou na dobírku za 15,— Kčs, v druhé polovině sezóny, kdy jsou možnosti výběru zboží omezeny, za sníženou cenu 8,— Kčs. Doplňkovou formou nabídky je dodatečně nakoupené zboží, které nabízíme prostřednictvím černobílých nabídek zhotovených ve vlastní tiskárně, nebo barevných, dodaných tiskárnou Svoboda Praha. Tyto nabídky dosahují obvykle nákladu od 10 000 do 50 000 výtisků, jsou vkládány do katalogu nebo do zásilek.

Samostatnou formou nabídky jsou vzorkovnice metráže, jejichž prostřednictvím nabízíme našim zákazníkům metrové zboží. Ročně tímto způsobem nabízíme až 65 tisíc souborů. Zákazníci si mohou ze souborů vzorků vybrat nejvhodnější druh, barvu, ověřit si kvalitu a objednat potřebné množství. Vzorkovnice pravidelně obměňujeme podle skladových zásob. Tato nabídka je zákazníky žádaná, o čemž svědčí neustále se zvyšující maloobchodní obrat v tomto sortimentu.

Vybrané druhy oděvů, pleteného ošacení a prádla nabízíme rovněž formou inzerce v časopisech a denním tisku. Inzeráty zveřejňujeme v týdenících — Mladý svět, Vlasta, Signál, Slovenka, dále v měsíčníku MÓDA a v denících — Zemědělské noviny, Rolnické noviny, Mladá fronta a ve Svobodném slově. Touto nabídkou vybraných druhů zboží umožňujeme nákup i těm zákazníkům, kteří nemají k dispozici náš katalog. Ročně tímto způsobem prodáme zboží v hodnotě téměř 5 mil. Kčs.

Proč není možno někdy zákazníkovi vyhovět

Snahou pracovníků zásilkového obchodního domu je co nejlépe uspokojit všechny zákazníky, kteří si poslali písemnou objednávku. Přesto je dost objednávek, které se nám nepodaří vyřídit. Příčin je několik. Objednávky, kde se zákaznici zaměřuji na celostátně nedostatkové druhy, vyřizujeme jen do výše skladových zásob. Zákazníkům, na které se i z mnohatisícových dodávek nedostalo, jsme nuceni za této situace zaslat omluvný dopis. Další příčina je na straně dodavatelů, kteří naše požadavky krátí pro různé kapacitní i materiálové nedostatky. Je to často v době, kdy je již katalog v tisku a změny není možné promítnout do textové části. Potíže nám také způsobují pozdní dodávky zboží proti dohodnutým termínům, případně neplnění uzavřených smluv vůbec (storna), ke kterým výrobci přistupují z důvodů plnění přednostních zakázek na export. Pracovnici nákupního oddělení se snaží tyto nepříznivé vlivy zmírnit nakupováním náhradních druhů nad uzavřené hospodářské smlouvy. Tyto jsou zasílány zákazníkům na ukázku s možností vrátit je zpět, pokud jim nevyhovují. Přes uvedené potíže a nedostatky, kterých jsme si plně vědomi, dochází nám od zákazníků také mnoho dopisů s poděkováním za poskytnuté služby. Je naším cílem toto neustále zlepšovat a tím popularizovat výhody zásilkového prodeje.

Síť prodejen

Podle zkušeností získaných v prvních létech činnosti zásilkového obchodního domu a ve snaze získat konkrétní informace z přímého styku se zákazníky, byla postupně zřízena síť maloobchodních prodejen v jihomoravském a severomoravském kraji. Jejich úkolem je pokračovat v prodeji zboží po ukončení platnosti nabídkových katalogů a současně prodávat i zboží nakoupené v menších položkách, které není pro malé množství vhodné pro zásilkový prodej. Podnikové prodejny se podílí na celopodnikovém prodeji zboží asi 30 %.

Z činnosti prodejen získáváme celou řadu informací o nové se tvořící spotřebitelské poptávce a tyto poznatky uplatňujeme při výběru zboží pro nabídkové katalogy. Pracovníci našich prodejen jsou kvalifikovaně připraveni poradit každému zákazníkovi při výběru a nákupu zboží.

Mimo přímého prodeje na podnikových prodejnách se pravidelně zúčastňujeme různých tržních akcí, jako např. tradičních jarních prodejních výstav v Brně, výstav Flora Olomouc a řady dalších stánkových akcí místního významu.

Do prodejní sítě podniku patří i tři prodejny levného zboží Terno, na kterých doprodáváme výrobky za snížené ceny po ukončeni zimních a letcích doprodejů, partiové druhy z výroby a zbytky metráže za snížené ceny.

Většina podnikových prodejen má své stálé zákazníky a je snahou všech pracovníků, aby tito zákazníci byli s poskytovanými službami co nejvíce spokojeni.

 

Navštivte naše prodejny

PROSTĚJOV — Vítězného února 1

PROSTĚJOV — Gottwaldova 34

OLOMOUC — tř. Osvobození 48

OLOMOUC — tř. Osvobození 54

OLOMOUC — nám. Míru 26

BRNO-LESNÁ — Loosova 1

BRNO - Lidická 49

PŘEROV — Kratochvílova 20

VESELÍ n. MOR. — Rudé armády 140

UH. BROD — Gottwaldova 254

VAL. MEZIŘÍČÍ - nám. Míru 22

NOVÝ JIČÍN - ul. 5. května 5

UNIČOV - Dukelská 828

LETOVICE — Brněnská 1

MOHELNICE — Rudé armády 14

 

1 Podniková prodejna konfekce a metráže, jedna 2 18 prodejen v jihomoravském a severomor. kraji

2 Podnikové prodejny se podlil na celopodnikovém maloobchodním obratu asi 30 %

3 Prodejna bytového textilu. Všechny prodejny dosahují celkového ročního obratu přes 62 milióny Kč

Skladová základna

Pro činnost zásilkového provozu a síť podnikových prodejen je nezbytné nutná skladová základna. Za tím účelem bylo v podniku zřízeno 5 skladových provozních jednotek. Tyto sklady sortimentu doplňuje oddělení příjmu zboží a to jak v hlavní budově v Prostějově, tak i v nové vybudované skladové základně v Čehovicích.

Na všech skladech se ročně přebírá a uskladní zboží v hodnotě téměř 220 mil. Kčs.

Dostatkové druhy zboží jsou také nabízeny ostatním odběratelům jako např. OD Prior, LSD Jednota apod.

Pracovníci naší kvalitativní kontroly provádějí prohlídku zboží před převzetím na sklad. Tím zajišťují ochranu spotřebitele po stránce kvality zasílaného zboží. Podle nákupních a rozvozních plánů se zásobují maloobchodní prodejny a zásilkový provoz.

1 Před převzetím zboží na sklad provádějí naše pracovnice kvalitativní kontrolu podle ČSN a platných předpisů

2 Nové vybudované skladové haly v Čehovicích poblíž Prostějova s 1560 m2 skladové plochy a příslušným sociálním zařízením

3 Na 5 skladových provozních jednotkách se ročně převezme a uskladni zboží v hodnotě přes 220 miliónů Kčs

4 Pracovnice skladu svrchního pleteného zboží v Prostějově

5 Podle objednávek zboží z prodejen a zásilkového provozu se zpracovávají na strojích DA-R01372 expediční příkazy pro sklady

6 Podnikové tiskárna zajišťuje na ofsetových strojích ROMAYOR tisk nabídek, upozorněni pro zákazníky i jiných propagačních prostředků

7 Všechny krabice na zásilky objednaného zboží se vyrábějí v podnikové kartonáži

Pro tisk připravila komise EPA spolu s propagaci ZOD DONA Tisk: SVOBODA, grafické závody n. p. Praha

Nákup podle katalogu — nákup doma v klidu a pohodlí pro celou rodinu